Kategorier
Livet

Är vedeldning en dödsorsak att agera på?

Det tycker Naturvårdsverket som anser att alla ”gamla” vedpannor senast 2027 skall vara utbytta i tätorter med mer än 200 innevånare. Svenska astmaförbundet går än längre och vill ha ett totalförbud (enligt radiouttalande P4 20200110).

Bakgrunden är att forskningen visar att cirka 1000 personer dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar.

IVL – Svenska Miljöinstitutet publicerade tillsammans med Umeå Universitet en rapport 2015 01 30 som visade på att:

över 5 000 personer varje år dör en för tidig död på grund av luftföroreningar i Sverige. Sammanlagt beräknas hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär orsakade av luftföroreningar kosta samhället 42 miljarder kronor årligen

Rapport från IVL och UMU på uppdrag av NVV

– Luftkvaliteten har blivit något bättre sedan den tidigare undersökningen som gjordes med uppgifter från 2005, men fortfarande är halterna av luftföroreningar för höga, framförallt i storstäderna, säger Karin Sjöberg

Dessa mätningar är omfattande och det ligger oerhört mycket tid bakom dem, därför genomförs de inte varje år.

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL och Umeå universitet studerat den svenska befolkningens exponering för luftföroreningar och sedan beräknat vilka hälso- och tillhörande ekonomiska konsekvenser detta har för samhället.

Detta är komplicerat, för det finns olika storlek på farliga partiklar, det finns ett bakgrundsvärde som är svårt att påverka och det finns extern påverkan. Det vi vet är att ju mindre partiklarna är, desto farligare är de. Ju mindre partiklarna är, desto längre kan de färdas. Stora partiklar stannar ofta lokalt.

Det är ju NVV som påstår att 1000 personer i Sverige dör i förtid pga vedeldning. Vad är då bakgrunden för detta påstående?

Från IVL och UMUs rapport (som NVV beställt)

Beräkningarna har gjorts för kvävedioxid och för partiklar i storleken 2,5 respektive 10 mikrometer eller mindre (PM2,5 och PM10). PM2,5 kommer främst från källor på stort avstånd, exempelvis energiproduktion nere i Europa. Den största källan till lokalt genererade partiklar bedöms vara vägslitage till följd av användning av dubbdäck. De höga halterna av kvävedioxid orsakas till stor del av den lokala trafikens utsläpp, där en ökad andel dieselfordon utgör ett problem.

Väldigt små partiklar bestående av sot och kolväten anses ha störst påverkan på människors hälsa. De följer med inandningsluften och kan ta sig genom lungväggarna och via blodet ut till känsliga organ i kroppen. Halten av kvävedioxid är ofta ett bra mått även på halten av dessa partiklar.

Vill du läsa hela rapporten så finns den här:

https://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b5144/1443172332789/IVL+B2197_Exponering_2010.pdf

Forskarna inleder sin rapport såhär:

Sweden is one of the countries in Europe which experiences the lowest concentrations of air pollutants in urban areas.

Om man utgår från att PM2.5 har samma farlighet oavsett ursprung så uppskattar vi att cirka 3 500 förtida dödsfall årligen inträffar i Sverige på grund av den totala exponeringen.

Troligtvis är det inte tillräckligt att göra beräkningar utifrån den totala halten, eftersom partiklar av olika ursprung tycks ha olika farlighet.

Med separata bedömningar för olika källor till PM uppskattar vi att det årligen rör sig om cirka 3 000 förtida dödsfall från partiklar som inte genererats lokalt.

Förbränningspartiklar från vedeldning uppskattas orsaka ytterligare drygt 1 000 förtida dödsfall per år.

Från rapporten: ”…we estimated that non-local sources caused just over 3 000 preterm deaths per year (exposure-response coefficient 6.2% per 10 μg/m3), and residential wood burning caused just over 1 000 preterm deaths per year (exposure-response coefficient 17% per 10 μg/m3).”

Så här säger forskaren Malin Gustafsson från IVL själv:

– Den största boven är ju icke lokala källor (regionala bakgrundshalter) som främst består av PM2.5 som transporterats från källor utanför Sverige.

3000 personer dör i förtid pga partiklar som kommer från energiframställning genom förbränning utanför Sverige. En tredjedel så många dör i förtid pga partiklar från lokal förbränning.

Därför vill NVV begränsa användandet av ”gamla” vedpannor till 2027. Såhär skriver NVV själva om vedeldning.

Påverkan på hälsa och miljö från vedeldning

NVV studerar detta ofta och ingående. Deras ställningstagande är tydligt:

Att elda med förnybara bränslen som ved och pellets är ur klimatsynpunkt bättre än att elda fossila bränslen. Vid förbränning av ved bildas dock en del luftföroreningar som är hälsofarliga för människor att andas in.

Läs mer hos NVV

Den blå stapeln längst ner är alltså uppvärmning av det egna hemmet, dvs eldning. 2018 var de största utsläppen från Inrikes transporter (4,46 tusen ton), Industri (4,39 tusen ton) samt Uppvärmning av bostäder och lokaler (5,99 tusen ton). Totalt så släpptes det ut 18,47 tusen ton. De tre största, dvs uppvärmning, industri och transporter står för ca 80% av utsläppen

Låt oss räkna om detta

Enligt NVVs egna siffror så dör det 1000 personer per år pga utsläpen från den blåa stapeln. Det är inte korrekt rent vetenskapligt, men vi kan mappa antalet dödsfall i förtid per år mot mängden utsläppta tusen ton av PM2,5.

1000 döda från 5,99 tusen ton från vedeldning ger 745 döda från transporter och 733 döda från industrins utsläpp. Totalt alltså 2477 döda på grund av inhemska utsläpp som står för 80% av de totala utsläppen.

Forskarna själva säger att ca 3000 peroner dör per år pga partiklar som kommer utifrån.

I statistiken så märks knappt detta. 1000 personer i förtid per år är 1000 personer, men i statistiken blir det 0,1 person per 100 000 innevånare. Tittar vi då i Socialstyrelsens register över dödsorsaker så hamnar vi på ungefär samma nivå som antalet kvinnor som dig till följd av drunkning 2018.

Vad är då viktigt, vad skall vi fokusera på? Kan vi få bort gamla ineffektiva vedpannor utan ackumulatortankar så leder det till något. Men vad? Vi vet faktiskt intevad det leder till!

Med den idag tillgängliga forskningen så ser vi att ungefär 5500 personer dör årligen på grund av PM2,5 partiklar. Om dödsfallen pga vedeldningen skulle halveras tack vare de förslag som NVV lagt fram så innebär det att 5000 personer per år skulle dö ändå.

Kommentera